Waalsdorp Recovered (NLD-1940/1945)

Teken hier de petitie!

UPDATE 30-11-2021: De provincie heeft de voorwaarden bekend gesteld waaraan we moeten voldoen om ons onderzoek mogelijk te maken. Wij voldoen aan alle voorwaarden. Lees hieronder het bericht van Omroep West.

Toch onderzoek naar oorlogsslachtoffers Waalsdorpervlakte, drone gaat terrein in kaart brengen

Dunea heeft een advocaat de voorzitter van vereniging 18 juni gesommeerd om de namen van de Dunea-functionarissen weg te halen. Dunea mag dus wel de werkgever van de initiatiefnemer bellen met kwaadsprekerij maar als zijzelf worden aangesproken op hun optreden is men beledigd. Waarvan akte.

Dunea zou er verstandig aan doen om de zaken te de-escaleren en in goede orde mee te werken aan het het terugvinden van vermiste verzetstrijders uiteraard met inachtneming van de natuurregels. Ondanks alles wil vereniging 18 juni dit project met Dunea in goede sfeer afronden. Wij laten het doel prevaleren. Het is aan Dunea.

UPDATE 26-11-2021: Dunea heeft gereageerd en zijn niet genegen de zaken recht te trekken. Een reactie van de initiatiefnemer wordt nu opgesteld.

UPDATE 21-11-2021: Dunea heeft zich niet aan de afspraak gehouden. In plaats van de bezwaren van Dunea te formuleren hebben ze de bezwaren gewijzigd. Niet langer zijn de plantjes de reden om de zoektocht niet toe te staan maar zou het ministerie van Defensie een verzoek moeten doen. Naast het feit dat dit totaal onjuist is, is het ons ook een compleet raadsel dat Dunea gaat beslissen wie er over welk onderzoek zou gaan. Daarnaast heeft Dunea de afgesproken radiostilte in de media zelf geschonden door de werkgever van de initiatiefnemer te bellen en kwaad te spreken over hem. Zij hebben getracht zijn goede naam en eer aan te tasten. Hierop heeft de jurist van de initiatiefnemer een brief naar Dunea gestuurd en hen gesommeerd om binnen vier weken dit middels een brief recht te zetten.

De functionarissen van Dunea die de zoektocht naar de verzetstrijders hebben tegengewerkt zijn:

  • NAMEN VERWIJDERD OP VERZOEK VAN ADVOCAAT VAN DUNEA (op 30-11-2021).

Na deze uiterst merkwaardige manier van handelen heeft Vereniging 18 juni Dunea als niet ter zake kundig gekwalificeerd en bovendien onbevoegd. Daarna heeft de vereniging een toetsingsverzoek bij de vergunningverlenende instantie neergelegd, te weten: provincie Zuid-Holland. We wachten op een terugkoppeling.

Het is in ieder geval duidelijk dat Dunea, wat ons betreft, geen enkel respect heeft getoond voor vermiste verzetstrijders. Waarvan akte.

UPDATE 2-10-2021: Er heeft tussen Dunea en Vereniging 18 juni overleg plaatsgevonden. Dunea heeft verzocht om tot 21 oktober de tijd te krijgen om hun bezwaren te formuleren en deze aan vereniging 18 juni te mailen. Vereniging 18 juni zal zich in deze periode voorbereiden op eventuele vervolgacties en is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van Dunea. Tot 21 oktober zal Vereniging 18 juni niet de pers opzoeken.

UPDATE 22-08-2021: NaarDuneadoenerij

UPDATE 17-09-2021: Nabestaanden willen zoeken naar verzetshelden in natuurgebied, maar dat mag niet (Hart van Nederland)

UPDATE 16-09-2021: Stoffelijke resten Waalsdorpervlakte: als er ruimte wordt geboden, beweegt Dunea mee (Algemeen Dagblad).

UPDATE 15-09-2021:

Druk voor onderzoek naar geëxecuteerden bij Waalsdorpervlakte neemt toe (WEST ONLINE).

Schriftelijke vragen toestemming Dunea voor opgraven verzetshelden (Hart voor Den Haag-Gemeenteraad)

UPDATE 13-09-2021: Burgers willen wél op zoek naar geëxecuteerde verzetshelden: ‘Dunea verschuilt zich achter regels’

UPDATE 07-09-2021: Van Erepeloton Waalsdorp mogen verzetsstrijders blijven liggen waar ze liggen (WEST ONLINE)

UPDATE 05-09-2021: Hagenaar wil op Waalsdorpervlakte op zoek gaan naar oorlogsslachtoffers (WEST ONLINE)

UPDATE 02-09-2021: DUNEA verbiedt de uitvoering. De reden: mogelijke vermeende schade aan planten.

(Er zou geen enkele schade aangebracht zijn).

UPDATE: De uitvoering was verplaatst naar 1 oktober.

UPDATE: Op 23 september zal er een proefscan plaatsvinden met een grondradar van het bedrijf Euroradar (www.euroradar.nl) op de Waalsdorpervlakte bij de vindplaatsen. Deze radar en de benodigde expertise wordt tegen onkostenvergoeding ter beschikking gesteld.

Een aantal vermiste Verzetstrijders (mogelijk) van de Waalsdorpervlakte ( Den Haag 10-09-21) Foto: Frank Jansen.

Managementsamenvatting

De kans bestaat dat er nog meerdere vermiste verzetstrijders op de Waalsdorpervlakte in een ongemarkeerd graf liggen. Vereniging 18 juni heeft bij alle betrokken en verantwoordelijke instanties en gemeenten om steun en medewerking gevraagd.

Geen enkele instantie wil medewerking verlenen.

Er zijn geen woorden voor.

Dhr. Guido Blaauw heeft uitgebreid onderzoek gedaan.

Inleiding Waalsdorp Recovered

Toen het de initiatiefnemers bekend werd dat er mogelijk nog slachtoffers op de Waalsdorpervlakte lagen vroegen zij zich af waarom er niet gezocht wordt. Daarbij werd snel de link gelegd met moderne technologie. Ook werd naar andere projecten, zoals Waterloo Uncovered en recente opgravingen van het VST, gekeken en zijn de diverse organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan dit unieke particuliere project en de ultieme poging om vermisten terug te vinden: Waalsdorp Recovered. Niemand kan met zekerheid zeggen dat alle slachtoffers gevonden en geborgen zijn of hoeveel vermisten er nog liggen?

Terrein

De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Wassenaar en bij Den Haag waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen door de Duitse bezetter ter dood werden gebracht. De Waalsdorpervlakte is een van de belangrijkste Nederlandse oorlogsherdenkingsplaatsen. Het terrein is een beschermd natuurgebied en maakt deel uit van Natura 2000 gebied “Meijendel & Berkheide”.

Afbeelding: Vindplaatsen stoffelijke resten.

Een meer gedetailleerde en meer recente kaart is beschikbaar maar wordt als vertrouwelijk behandeld.

Het beoogde zoekgebied is duidelijk herkenbaar begrenst door kunstmatige lijnen. Het vak is ongeveer 12400 x 500 meter.

Afbeelding: Beoogd zoekgebied.

Gegevens slachtoffers

Op wikipedia spreekt men over een totaal van 250 tot 280 personen.

Op de website van erepeloton Waalsdorp worden 251 personen genoemd als aanname op basis van lijsten van het Nationaal Archief/Oranjehotel.

In de database van de oorlogsgravenstichting staan 223 Waalsdorpervlakte-slachtoffers geregistreerd.

251 min 223 zijn 28 ontbrekende personen. Dat waren 28 niet-geïdentificeerde personen waarvan er inmiddels 6 zijn geïdentificeerd aan de hand van DNA.

In de overzichten zijn niet opgenomen:

  1. Slachtoffers die van elders naar de Waalsdorpervlakte werden gevoerd.
  2. ‘Nacht-und-Nebel’ slachtoffers.

De opgravingen die na de oorlog hebben plaatsgevonden waren op basis van ooggetuigen. Niet op basis van Duitse lijsten of archieven.

Mogelijke namen van nog niet geborgen/geïdentificeerde slachtoffers:

Afbeelding: Resultaten onderzoek Guido Blaauw.
  1. Resultaten onderzoek Guido Blaauw staan hierboven vermeld.
  2. Andere mogelijke personen:

Kosten

Nihil vanwege meewerkende commerciële bedrijven.