Waalsdorp Recovered (NLD-1940/1945)

Teken hier de petitie!

Wij verzekeren eenieder dat wij onze pogingen om de vermiste verzetstrijders thuis te brengen NOOIT zullen opgeven.

UPDATE 25-2-2024: Is dit de werkelijke reden dat we van duinwaterleidingbedrijf DUNEA niet naar vermiste oorlogsslachtoffers mogen zoeken op de Waalsdorpervlakte? Werd het werk niet stilgelegd toen men resten vond? Er zijn enorme pijpleidingen aangelegd. Stilleggen zou veel tijd en geld gekost hebben. Dit gebeurt dus en we laten het aan u om hier een mening over te vormen. Het is niet raar dat wij willen zoeken…het is raar dat dit niet mag. En iedereen is stil.

Museum of Artifacts: This gas line happened to be laid straight through the skull of an Anglo Saxon woman. This woman, discovered in 2014, was one of over 100 skeletons found in a 6th century CE Anglo Saxon cemetery under a primary school playground in the village of Oakington in Cambridgeshire
More: https://thetravelbible.com/top-artifacts-from-the…/

UPDATE 20-12-2023:

UPDATE 22-02-2022: Op de vervolgvragen van brigadegeneraal (b.d.) en statenlid A.J.A. Beukering is weer de mantra van de eerste reactie van Dunea opgesomd. Het kartel werkt uitstekend en dit heeft helemaal geen zin. Stem 15 maart op JA21. Zie deze link voor de schandalige en respectloze beantwoording.

UPDATE 30-10-2022: Op 29 juni 2022 heeft statenlid A.J.A. Beukering (JA21) aan de Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Zuid-Holland vragen gesteld over de gang van zaken tav Waalsdorp Recovered. De Gedeputeerde Staten scharen zich direct achter Dunea, knippen en plakken de eerste reactie van Dunea als zijnde ook het antwoord van de GS en steunen ons project niet. Statenlid Beukering laat het er niet bij zitten en heeft vervolgvragen opgesteld en ingediend.

UPDATE 30-04-2022: De resultaten van ons WOO-verzoek zijn binnengekomen.

  • Door Dunea/Defensie/Gemeente Den Haag/Gemeente Wassenaar is geen enkel argument/beweegreden openbaar gemaakt over het weigeren van ons drone-onderzoek.
  • Het WOO-verzoek is niet doorgezonden naar de gemeentes en/of Dunea.
  • Wel is duidelijk dat alle partijen onmiddellijk en in zeer goede samenwerking naar een afwijzing hebben gewerkt.
  • Met vereniging 18 juni is nooit contact gezocht.
  • Namen van ambtenaren mogen niet openbaar gemaakt worden.
  • De papieren zullen verwerkt worden tbv vervolgacties.

Ook op deze dag werd bekend gemaakt dat een tot nu onbekende Nederlander (gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte) is geïdentificeerd: Cornelis Pieter Kreukniet. Dit is mogelijk gemaakt door Stichting WO2 Sporen. Ze hebben eerder ook al het geruimde graf van Marinus Johannes Henkes gevonden terwijl deze officieel als vermist te boek stond. Ook hebben zij het graf van Arnold Drughorn gevonden terwijl deze officieel was geruimd. De oorlogsgravenstichting is ook weer in de archieven gedoken en plotseling vinden ze de werkelijke fusilladeplaats van Johannes Klingen. Hij blijkt in Sandpoort te zijn gefusilleerd terwijl ze eerder aangaven dat dit de Waalsdorpervlakte was. Wanneer nu al drie personen worden gevonden en de fusilladeplaats van een vierde verkeerd blijkt terwijl Defensie en Dunea in koor roepen dat ze onze drone niet willen laten vliegen omdat alles reeds zo goed onderzocht is. Hoe rijmt dat? Bovendien: soms doe je onderzoek om iets uit te sluiten. Waarom niet? Heel vreemd. Wat hebben ze te verbergen???

Als laatste en dat zullen ze waarschijnlijk niet toegeven: ons project heeft (bij anderen) hernieuwde onderzoeksactiviteiten opgestart. Het DNA onderzoek van Loenen loopt natuurlijk al veel langer maar WO2 Sporen ging zich wel richten op de Waalsdorpervlakte en de OGS heeft zich weer verdiept in een ander archief door Waalsdorp Recovered. Als dat een positief effect is van ons project dat bijdraagt aan het uiteindelijke doel (het terugvinden van de vermisten) is dat heel mooi. Echter, wij willen dat doen met onze drone.

UPDATE 26-02-2022: RTV Discus. Zaterdag Live. Klik aan za 26-feb-2022. Vanaf tijd 09:21. Waalsdorp Recovered is politiek agendapunt geworden en daarmee staat het op de agenda!

UPDATE 06-02-2022: Hart voor Den Haag is de enige partij die voor de zoektocht naar de vermisten op de Waalsdorpervlakte is! Zie hier het volledige verkiezingsprogramma 2022-2026:

Stem Hart voor Den Haag op 14, 15 of 16 maart 2022!

UPDATE 20-12-2021: Reactie van Dunea op mail van 7 december 2021 van vereniging 18 juni.

Dank voor uw bericht. Wij hebben kennis genomen van de beoordeling van de Omgevingsdienst Haaglanden (‘ODH’) van twee aanvragen van de stichting 18 juni, waaronder het vliegen met drones ten behoeve van het verrichten van onderzoek. De ODH heeft geconcludeerd dat het vliegen met drones onder voorwaarden niet vergunningsplichtig is het kader van de Wet natuurbescherming. In de toelichting op haar website geeft zij aan dat zij hiermee geen oordeel velt over de noodzaak van het onderzoek en dat hieruit evenmin enige toestemming is af te leiden. Toestemming van Dunea als beheerder van het gebied is noodzakelijk voor het doen van dit onderzoek. 

We begrijpen uw email aldus dat u ons, na de eerdere afwijzing, opnieuw om toestemming verzoekt. Naar onze mening is er echter geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden, op grond waarvan heroverweging van onze eerdere afwijzing aan de orde is. Deze afwijzing, zoals toegelicht in onze mail van 15 oktober jl., wordt dan ook gehandhaafd. 

UPDATE 16-12-2021: Hart voor Den Haag/ Groep de Mos diende een motie in waarin wethouder Hilbert Bredemeijer werd gevraagd om als grootste aandeelhouder van Dunea te bemiddelen tussen vereniging 18 juni en hen. De hele raad heeft deze verworpen op HvD/GdM en de PVV na.

UPDATE 12-12-2021:

Op 7 december heeft Vereniging 18 juni de volgende mail aan ons laatste contactpersoon bij Dunea gestuurd. Tot op heden hebben we nog geen reactie mogen ontvangen.

Geachte heer XXXXXX,
Zoals u reeds in de media heeft kunnen horen (en schijnbaar ook via de provincie) hebben we geen vergunning nodig voor deelonderzoek 1. Zie de bijlage.
Graag horen wij of;- u mogelijk zelf een ecoloog beschikbaar stelt of dat we die zelf mogen bespreken,- wat we onder afstemmen mogen verstaan.
Dan kunnen we daarna de zaken gaan organiseren.
Aangezien onze relatie tot nu toe niet zo lekker is verlopen en dit de aandacht afleidt van het doel verzoek ik u graag om de zaken verder op te pakken met dhr. XXXXXX (bestuurslid en projectleider van het project Waalsdorp Recovered).
Wij hechten er grote waarde aan om te blijven communiceren.
De lopende juridische zaken zal ik persoonlijk nog afwikkelen met de respectievelijke betrokkenen.
Wij zijn blij dat het uiteindelijk toch nog goed komt en dat ondanks het stroeve begin we er een mooi project van kunnen maken.
Dank u wel en ik kijk uit naar de positieve terugkoppelingen van dhr. XXXXXX.
‘Ze zijn vermist maar niet vergeten’.

UPDATE 4-12-2021:

Vereniging 18 juni is zeer teleurgesteld over de negatieve reactie en houding van Dunea ten aanzien van het initiatief om te zoeken naar vermiste verzetstrijders op de Waalsdorpervlakte.

Wij verzekeren eenieder dat wij onze pogingen om de vermiste verzetstrijders thuis te brengen NOOIT zullen opgeven.

UPDATE 2-12-2021:

Dunea blokkeert zoektocht naar oorlogsslachtoffers op Waalsdorpervlakte

TV West met kleinzoon van Simon Koning: Pieter Koning:

Lees hier de reactie van Dunea 1-12-2021:

Ter info het volgende filmpje:

Op de Waalsdorpervlakte vragen militairen van de Diensten Geestelijke Verzorging aandacht voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

UPDATE 30-11-2021: De provincie heeft de voorwaarden bekend gesteld waaraan we moeten voldoen om ons onderzoek mogelijk te maken. Wij voldoen aan alle voorwaarden.

Lees hier het bericht van de NOS:

Vrijwilligers willen een nieuwe zoekactie naar vermisten op Waalsdorpervlakte

Lees hier het bericht van Omroep West:

Toch onderzoek naar oorlogsslachtoffers Waalsdorpervlakte, drone gaat terrein in kaart brengen

Lees hier het bericht van het Algemeen Dagblad:

Speurtocht naar vermiste verzetsstrijders in duinen kan na verbod toch doorgaan

Dunea heeft een advocaat de voorzitter van vereniging 18 juni gesommeerd om de namen van de Dunea-functionarissen weg te halen. Dunea mag dus wel de werkgever van de initiatiefnemer bellen met kwaadsprekerij maar als zijzelf worden aangesproken op hun optreden is men beledigd. Waarvan akte. Het was ons onbekend dat de namen niet op internet gezet mochten worden dus het was per ongeluk. De namen zijn per direct weggehaald. Deze vereniging was in de veronderstelling dat wanneer functionarissen adviezen gaven zij deze ook met hand en tand wilde verdedigen en daar ook publiekelijk verantwoording over zouden willen afleggen.

Dunea zou er verstandig aan doen om de zaken te de-escaleren en in goede orde mee te werken aan het het terugvinden van vermiste verzetstrijders uiteraard met inachtneming van de natuurregels. Ondanks alles wil vereniging 18 juni dit project met Dunea in goede sfeer afronden. Wij laten het doel prevaleren. Het is aan Dunea.

UPDATE 26-11-2021: Dunea heeft gereageerd en zijn niet genegen de zaken recht te trekken. Een reactie van de initiatiefnemer wordt nu opgesteld.

UPDATE 21-11-2021: Dunea heeft zich niet aan de afspraak gehouden. In plaats van de bezwaren van Dunea te formuleren hebben ze de bezwaren gewijzigd. Niet langer zijn de plantjes de reden om de zoektocht niet toe te staan maar zou het ministerie van Defensie een verzoek moeten doen. Naast het feit dat dit totaal onjuist is, is het ons ook een compleet raadsel dat Dunea gaat beslissen wie er over welk onderzoek zou gaan. Daarnaast heeft Dunea de afgesproken radiostilte in de media zelf geschonden door de werkgever van de initiatiefnemer te bellen en kwaad te spreken over hem. Zij hebben getracht zijn goede naam en eer aan te tasten. Hierop heeft de jurist van de initiatiefnemer een brief naar Dunea gestuurd en hen gesommeerd om binnen vier weken dit middels een brief recht te zetten.

De functionarissen van Dunea die de zoektocht naar de verzetstrijders hebben tegengewerkt zijn:

  • NAMEN VERWIJDERD OP VERZOEK VAN ADVOCAAT VAN DUNEA (op 30-11-2021).

Na deze uiterst merkwaardige manier van handelen heeft Vereniging 18 juni Dunea als niet ter zake kundig gekwalificeerd en bovendien onbevoegd. Daarna heeft de vereniging een toetsingsverzoek bij de vergunningverlenende instantie neergelegd, te weten: provincie Zuid-Holland. We wachten op een terugkoppeling.

Het is in ieder geval duidelijk dat Dunea, wat ons betreft, geen enkel respect heeft getoond voor vermiste verzetstrijders. Waarvan akte.

UPDATE 2-10-2021: Er heeft tussen Dunea en Vereniging 18 juni overleg plaatsgevonden. Dunea heeft verzocht om tot 21 oktober de tijd te krijgen om hun bezwaren te formuleren en deze aan vereniging 18 juni te mailen. Vereniging 18 juni zal zich in deze periode voorbereiden op eventuele vervolgacties en is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van Dunea. Tot 21 oktober zal Vereniging 18 juni niet de pers opzoeken.

UPDATE 22-08-2021: NaarDuneadoenerij

UPDATE 17-09-2021: Nabestaanden willen zoeken naar verzetshelden in natuurgebied, maar dat mag niet (Hart van Nederland)

UPDATE 16-09-2021: Stoffelijke resten Waalsdorpervlakte: als er ruimte wordt geboden, beweegt Dunea mee (Algemeen Dagblad).

UPDATE 15-09-2021:

Druk voor onderzoek naar geëxecuteerden bij Waalsdorpervlakte neemt toe (WEST ONLINE).

Schriftelijke vragen toestemming Dunea voor opgraven verzetshelden (Hart voor Den Haag-Gemeenteraad)

UPDATE 13-09-2021: Burgers willen wél op zoek naar geëxecuteerde verzetshelden: ‘Dunea verschuilt zich achter regels’

UPDATE 07-09-2021: Van Erepeloton Waalsdorp mogen verzetsstrijders blijven liggen waar ze liggen (WEST ONLINE)

UPDATE 05-09-2021: Hagenaar wil op Waalsdorpervlakte op zoek gaan naar oorlogsslachtoffers (WEST ONLINE)

UPDATE 02-09-2021: DUNEA verbiedt de uitvoering. De reden: mogelijke vermeende schade aan planten.

(Er zou geen enkele schade aangebracht zijn).

UPDATE: De uitvoering was verplaatst naar 1 oktober.

UPDATE: Op 23-09-2021 zal er een proefscan plaatsvinden met een grondradar van het bedrijf Euroradar (www.euroradar.nl) op de Waalsdorpervlakte bij de vindplaatsen. Deze radar en de benodigde expertise wordt tegen onkostenvergoeding ter beschikking gesteld.

UPDATE 4-5-2018: Kleinzoon verzetsheld: ‘Zijn bloed zit hier in de grond’

Managementsamenvatting

De kans bestaat dat er nog meerdere vermiste verzetstrijders op de Waalsdorpervlakte in een ongemarkeerd graf liggen. Vereniging 18 juni heeft bij alle betrokken en verantwoordelijke instanties en gemeenten om steun en medewerking gevraagd.

Geen enkele instantie wil medewerking verlenen.

Er zijn geen woorden voor.

Dhr. Guido Blaauw heeft uitgebreid onderzoek gedaan.

Inleiding Waalsdorp Recovered

Toen het de initiatiefnemers bekend werd dat er mogelijk nog slachtoffers op de Waalsdorpervlakte lagen vroegen zij zich af waarom er niet gezocht wordt. Daarbij werd snel de link gelegd met moderne technologie. Ook werd naar andere projecten, zoals Waterloo Uncovered en recente opgravingen van het VST, gekeken en zijn de diverse organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan dit unieke particuliere project en de ultieme poging om vermisten terug te vinden: Waalsdorp Recovered. Niemand kan met zekerheid zeggen dat alle slachtoffers gevonden en geborgen zijn of hoeveel vermisten er nog liggen?

Terrein

De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Wassenaar en bij Den Haag waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen door de Duitse bezetter ter dood werden gebracht. De Waalsdorpervlakte is een van de belangrijkste Nederlandse oorlogsherdenkingsplaatsen. Het terrein is een beschermd natuurgebied en maakt deel uit van Natura 2000 gebied “Meijendel & Berkheide”.

Afbeelding: Vindplaatsen stoffelijke resten.

Een meer gedetailleerde en meer recente kaart is beschikbaar maar wordt als vertrouwelijk behandeld.

Het beoogde zoekgebied is duidelijk herkenbaar begrenst door kunstmatige lijnen. Het vak is ongeveer 12400 x 500 meter.

Afbeelding: Beoogd zoekgebied.

Gegevens slachtoffers

Op wikipedia spreekt men over een totaal van 250 tot 280 personen.

Op de website van erepeloton Waalsdorp worden 251 personen genoemd als aanname op basis van lijsten van het Nationaal Archief/Oranjehotel.

In de database van de oorlogsgravenstichting staan 223 Waalsdorpervlakte-slachtoffers geregistreerd.

251 min 223 zijn 28 ontbrekende personen. Dat waren 28 niet-geïdentificeerde personen waarvan er inmiddels 6 zijn geïdentificeerd aan de hand van DNA.

In de overzichten zijn niet opgenomen:

  1. Slachtoffers die van elders naar de Waalsdorpervlakte werden gevoerd.
  2. ‘Nacht-und-Nebel’ slachtoffers.

De opgravingen die na de oorlog hebben plaatsgevonden waren op basis van ooggetuigen. Niet op basis van Duitse lijsten of archieven.

Mogelijke namen van nog niet geborgen/geïdentificeerde slachtoffers:

Kosten

Nihil vanwege meewerkende commerciële bedrijven.